VİZYON ve MİSYON

Mimarlık Fakültemizin vizyonu
Mimarlık Fakülteleri arasında ön sıralarda araştırma ağırlıklı, yenilikçi, yaratıcı eğitim programları ile öne çıkmak,
Araştırma- Eğitim-Uygulama bütünselliğini kuran bir eğitim vermek,
Muğla kentinin sağladığı potansiyellerle, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitimi ile farklılaşan bir fakülte olmak.
‘Kent mekanı ve çevresi bir takım çalışmasının ürünü olmalıdır’ düşüncesinden yola çıkarak mimarlık ve planlama eğitimini birbirini destekleyen planlama-mimarlık bileşimi olarak ele almak, farklı meslek disiplinleri ile ortaklaşa çalışmalar yapmak,
Kentsel planlama ve mimarlığı, problem çözmenin yanında yaratıcılık üzerine de kurgulamak,
Uluslararası eş değerlendirme ölçütlerini karşılayan bir eğitim ve kurumsal yapılanma oluşturmak; eğitim programı, öğrenci ve mezunların bilgi bankası, mezunların izlenmesi, eğitim ortamı niteliği, bölüm içinde öğrenciye sağlanan olanaklar, projelerin teşviki, ulusal ve uluslararası sosyal ve  akademik ilişki ortamları vb. gibi olanakları sağlamak,
Eğitimde, sosyal kültürel etkinliklerde öğrenci merkezli olmaktır.


Mimarlık Fakültemizin misyonu,
Doğaya, çevreye, kültüre saygılı, nitelikli, toplum yararını mesleğinde ön planda tutacak meslek insanları yetiştirmek,
Çağın gereklerine uygun, yenilikçi ve evrensel nitelikte eğitim vermek. Her türlü çevre-insan ilişkisi bağlamında, bilimsel bilgiye dayalı mekanın tasarım ve planlama süreçlerinin yerel ve evrensel olanla ilişkisini kurmak,
Bilimsel, sosyal, kültürel etkinlikleri güçlendirmek, kent kamuoyu ile ilişkiler ağı oluşturmak,
Ulusal ve uluslararası akademik ve uygulayıcı çevreler, merkezi ve yerel yönetimler, meslek kuruluşları ile devamlı bir ilişki içinde olmak, sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek,
Uygulama ile kuram arasında kopuklukları en aza indirgemek, aynı zamanda geçmiş başarısızlıklardan ders almayı hedeflemek,
Fakültemize, ülkenin her yanından ve her ülkeden öğrenci çekmek için her kanalı denemek, iletişim içinde olmak,
Ülke ihtiyaçları doğrultusunda, mevcut duruma ve olabilecek gelişmelere çabuk uyum sağlayabilecek, teknik donanımlı mezunlar vermek, 
Ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda üniversitemizi ve ülkemizi temsil etmek,
Gerek duyulan konularda, ulusal ve bölgesel sorunların çözümü için fikir üretmek ve bilimsel düşüncenin toplum içinde gelişmesi için kamuoyu oluşturmak,
Bilimsel faaliyetler içerisinde aktif bir biçimde yer alarak bilim insanları arasındaki iletişimin ve işbirliğinin güçlenmesine katkıda bulunmaktır.